1. Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00. W sytuacjach wyjątkowych chrzest może być udzielony w innym czasie. Zgłaszając dziecko do chrztu św. w kancelarii parafialnej należy:

przynieść akt urodzenia dziecka z USC,

podać datę ślubu kościelnego rodziców,

podać dane rodziców dziecka: imiona i nazwiska, nazwisko rodowe matki, daty urodzenia, imiona i nazwiska ich rodziców, adres zamieszkania,

podać dane rodziców chrzestnych: imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania.

2. Pouczenie oraz katecheza chrzcielna odbywa się przy okazji zapisu dziecka do chrztu św.

3. Rodzice chrzestni spoza parafii Jaćmierz winni przedłożyć w dniu chrztu św. zaświadczenie od proboszcza własnej parafii informujące o tym, że są praktykującymi katolikami.

4. W dniu chrztu św. należy przybyć do kościoła ok. 10 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i zająć miejsce pod chórem.

5. Należy przynieść z sobą świecę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka.

6. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi.

7. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św., ofiarując ją w intencji nowoochrzczonego dziecka.

8. Po zakończonej Mszy św. bądź obrzędzie, rodzice dziecka i rodzice chrzestni udają się do zakrystii celem dopełnienia formalności i odbioru świadectwa chrztu świętego.

O RODZICACH CHRZESTNYCH:

1. Do funkcji chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

· jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

· jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

· jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;

· nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.