ZASADY UDZIELANIA BIERZMOWANIA:

1. Sakrament bierzmowania przyjmuje młodzież w kl. III gimnazjum.

2. Na koniec VI klasy szkoły podstawowej uczeń otrzymuje „Indeks Formacji Chrześcijańskiej”, w którym zapisuje oceny z religii oraz potwierdza przystępowanie do comiesięcznej spowiedzi, do której jest zobowiązany (i zachęcany).

3. Na początku kl. I gimnazjum kandydat wyraża publicznie wolę przygotowania się do bierzmowania.

4. Systematyczna katecheza dla kandydatów odbywa się w ustalonych terminach w ciągu całej II i III klasy gimnazjum.

5. Kandydat wybiera sobie imię do bierzmowania oraz świadka.

6. Po otrzymaniu sakramentu bierzmowany otrzymuje w Indeksie Formacji Chrześcijańskiej adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania.

7. Warunki dopuszczenia do sakramentu bierzmowania:

· przyjęty sakrament chrztu św. – gdy chrzest był poza naszą parafią, należy przedstawić metrykę chrztu,

· uczestnictwo w katechezie szkolnej,

· aktywne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach formacyjnych i nabożeństwach związanych z przygotowaniem do sakramentu,

· uczestniczenie w życiu sakramentalnym: regularna Msza św. niedzielna, comiesięczna spowiedź na I piątek miesiąca i Komunia św., dodatkowo obecność na innych nabożeństwach,

· pozytywna opinia nauczycieli i katechety, co do zachowania i życia moralnego,

· włączenie się w życie parafialne (grupy młodzieżowe i akcje duszpasterskie),

· znajomość Małego Katechizmu i podstawowych prawd wiary,

· pozytywna ocena z końcowego egzaminu.

10. Nie może być dopuszczony do bierzmowania kto:

· opuszcza spotkania formacyjne bez usprawiedliwienia dokonanego przez rodziców,

· nie spełnia praktyk religijnych lub spełnia je w sposób lekceważący, np. uczestniczy we Mszy św. poza kościołem, nie przystępuje do sakramentów św., itp.

· nie wykaże się podstawowymi wiadomościami,

· lekceważy uczestniczenie w katechezie szkolnej,

· zachowuje się w sposób gorszący (papierosy, alkohol, itd.),

· fałszuje podpisy w Indeksie Formacji Młodzieży.

O ŚWIADKU BIERZMOWANIA:

1. Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.

2. Ukończył 16 lat.

3. Jest katolikiem, bierzmowanym i prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.

4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kościelnej.

5. Ponieważ przyjmujący bierzmowanie wybiera sobie tylko jednego świadka, nie może nim zostać wyznawca niekatolickiej wspólnoty kościelnej.

6. Zaleca się, by chrzestny był świadkiem bierzmowania.